loader img
Top

การจัดการความรู้

เอกสารคู่มือ การจัดการความรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • คู่มือ การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย(สำหรับงบรายได้) : นางกัลยา เขื่อนแก้ว
 • คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการสำนักงาน : นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
 • คู่มือการบริการวิชาการ : นางสาวสุภัค โนกุล
 • คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา : นายลิขิต ศิริ
 • คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝึกอบรมนักวิจัย : นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์
 • คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน : นายพหล แสนสมชัย
 • Lets go home

  การจัดการความรู้ 2562

  การจัดการความรู้
  เทคนิคการจัดการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

  img
  • By สถาบันวิจัยและพัฒนา
  • Date: 2020

  ..................

  เอกสารคู่มือ การจัดการความรู้
  สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • คู่มือ การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย(สำหรับงบรายได้) : นางกัลยา เขื่อนแก้ว
 • คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการสำนักงาน : นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
 • คู่มือการบริการวิชาการ : นางสาวสุภัค โนกุล
 • คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา : นายลิขิต ศิริ
 • Lets go home