loader img
Top
img
Talent Mobility

สป.อว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/talenturu

READ MORE
img
มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัย

บนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น

รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้คร่ำหวอดในวงการวิชาการและวิจัย ระดับประเทศ กว่า 12 ท่าน จัดเต็มกับเนื้อหา 7 EP.
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่: http://www.research.nu.ac.th/th/signup/64-05-06/index.php
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564

READ MORE
ABOUT US

เกี่ยวกับสถาบันฯ

           สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับการเป็นวิทยาลัยครูลำปาง ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยครูลำปาง ภายใต้ชื่อเรียก ที่แตกต่างกัน เริ่มจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ต่อมาบทบาทของวิทยาลัยครูได้เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รับการจัดตั้งเป็น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม หลังจากที่ได้มีการออก พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และขอบข่ายภาระงานของสถาบันราชภัฏลำปาง พ.ศ.2543 ได้กำหนดชื่อหน่วยงานว่า “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” และในปี พ.ศ.2546 สำนักวิจัยและบริการวิชาการแยกหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย สำนักวิจัย และศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งต่อมา ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ผนวกงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการเป็นพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่สนับสนุนนโยบาย และประสานงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  ปรัชญา
 • การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • วิสัยทัศน์
 • ภายในปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน และท้องถิ่น
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • year 61

  89+

  จำนวนงานวิจัย
  ปีงบประมาณ 2561

 • year 60

  263+

  จำนวนงานวิจัย
  ปีงบประมาณ 2560

 • year 59

  240+

  จำนวนงานวิจัย
  ปีงบประมาณ 2559

 • year 58

  255+

  จำนวนงานวิจัย
  ปีงบประมาณ 2558

Research NEWS

ข่าวประสัมพันธ์

 • พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมกระเกียรติ

  3 พ.ค. 62

  ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมกระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัลำปาง

 • systematic review

  20-21 พ.ค. 62

  อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สสส. ประจำปี 2560-2562 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะผู้ประสานงานและหน่วยสังเคราะห์เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 20-21 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ประชุมวิชาการระดับชาติ

  3-5 ก.ค. 62

  วันที่ 17 พ.ค. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำเดือนเพื่อสรุปการดำเนินงานและติดตามแผนการปฏิบัติราชการก่อนสิ้นไตรมาสที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2562 รวมทั้งหารือและเตรียมการในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในหลายกิจกรรม อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติThe 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King’s philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ทุน สกว. และงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เป็นต้น โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องของการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกิดการจัดการความรู้ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และเพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองส่งเสริม การทำงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดต่อไป
ปี 2563

 • RES Journal News 4

  date

  content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#

 • RES Journal News 5

  date

  content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#

 • RES Journal News 6

  date

  content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#content#

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

img


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการในสาขาต่างๆ


Sustainable Community Development Journal

personnel

บุคลากร

 • chef img

  รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • chef img

  อาจารย์ ดร.ปัณณทัต กัลยา

  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • chef img

  อาจารย์ ดร.ณรงค์ คชภักดี

  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • chef img

  ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ

  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • chef img

  นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 • chef img

  นางกัลยา เขื่อนแก้ว

  นักวิชาการศึกษา
 • chef img

  นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • chef img

  นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์

  นักวิจัย
 • chef img

  นายพหล แสนสมชัย

  นักวิจัย
 • chef img

  นายลิขิต ศิริ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • chef img

  นางสาวสุภัค โนกุล

  นักวิชาการศึกษา
Contact Us

ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Email : tiwpop4@hotmail.com


Office Address

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปง

119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

(+66) 54-237-399 ต่อ 3832 / 1141

res_lpru@hotmail.com