loader img
Top

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกรอบทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
(งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)


สถาบันวิจัยและพัฒนา

  1. ข้อเสนอโครงการ
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)

  • 2. แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 • กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  • 3. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)
 • เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 พ.ย. 2563)

  • 4. รายละเอียดเพิ่มเติม
 • การเลือกทุนวิจัยที่เปิดรับ เพื่อนำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในระบบ NRIIS
 • คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน. - Fundamental Fund
 • คำนิยามศัพท์ สาขาวิจัย Societal Readiness Level - SRL
 • คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level (TRL: 1-9)
 • e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
 • สาขาตาม OECD
 • ปฏิทิน งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน ววน.
 • ปฎิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัย
 • แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ตามกรอบวงเงินของกองทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ใบcheck list
 • แบบฟอร์มการแตกตัวคูนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
 • Lets go home