loader img
Top

กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

 
ประธานกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
 
 

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
 

กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

จากผู้ทรงวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอำพัน ใจอินตา
ผอ.ยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ จังหวัดลำปาง

นางสาววรุณกาญจน์ สุริยะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

จากคณาจารย์ประจำ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
คณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
คณะวิทยาศาสตร์์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
คณะวิทยาการจัดการ

 

กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากรองผู้อำนวยการ

 

เลขานุการ

อาจารย์ ดร.ณรงค์ คชภักดี

 

อาจารย์ ดร.ปัณณทัต กัลยา


นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

     

Lets go home