loader img
Top

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นักวิจัยที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอความกรุณาแนบรายการเอกสารหลักฐานดังนี้

ลำดับ

เอกสาร

หมายเหตุ

1.

บันทึกนำส่ง ออกโดยคณะที่นักวิจัยสังกัด

 

2.

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (รหัส.AF 01-04)
(Submission form for Ethical Review)  ) 

(ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)

3.

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้ารับการวิจัย
(รหัส AF 07-05) (Information sheet for research participant)

(ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)

4.

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (รหัส AF 04-05)   (Informed Consent Form) (สำหรับอาสาสมัครวิจัย)

 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)

5.

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับเด็กอายุ7-12 ปี (รหัส AF 06-05) (Informed Assent Form)
(.ในกรณีที่อาสาสมัครวิจัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นเยาวชน)

 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)

6.

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม /ผู้ปกครอง (รหัส AF 08-05)  (Informed Consent Form) (ในกรณีที่อาสาสมัครวิจัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)

7.

ขั้นตอนของการส่งเอกสารและกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

8.

ตารางการนำส่งเอกสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

 

9.

บันทึกนำส่ง

 

10.

รายการเอกสารหลักฐาน

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

Lets go home