• คู่มือนักวิจัย

  • คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

  • มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน

  • จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ‏

  • สังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

  • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2555

  • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2554