loader img
Top

More Blog

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ

img
  • By likit
  • Date: April 8 2021

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เอกสารประกอบทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

img
  • By Admin
  • Date: feb 4 2020

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

img
  • By Admin
  • Date: May 8 2019

เอกสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

img

งบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

img
  • By Admin
  • Date: May 23 2019

เอกสารเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการ “พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยจังหวัดลำปาง” “ลำปาง 4.0”