loader img
Top

ทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

 • เอกสารหมายเลข 1 ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
 • เอกสารหมายเลข 2 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การส่งข้อเสนอโครงการการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562
 • เอกสารหมายเลข 3 เอกสารแนบท้ายสัญญา
 • เอกสารหมายเลข 4 บันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 1
 • เอกสารหมายเลข 5 บันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 2
 • เอกสารหมายเลข 6 บันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 3
 • เอกสารหมายเลข 7 ใบสำคัญรับเงิน
 • เอกสารหมายเลข 8 ตัวอย่างรายงานการเงิน
 • เอกสารหมายเลข 9 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • เอกสารหมายเลข 10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
 • เอกสารหมายเลข 11 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ งบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1
 • หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.rsc.lpru.ac.th/IRD/res63.html หัวข้อ เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  Lets go home