คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ : ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป ประกอบด้วย
    1. ปฏิทินการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
    2. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
    3. แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6)
    4. แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3)
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ประกอบด้วย
    1. แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    2. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
    3. แบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างทำการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    4. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ช)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย ประกอบด้วย
    1. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    2. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ด)
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย
    ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
    ผนวก 2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
    ผนวก 3 ยุทธศาสตร์ชาติ
    ผนวก 4 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
    ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
    ผนวก 6-9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
    ผนวก 10 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
    ผนวก 11 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
    ผนวก 12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใชัสัตว์ฯ
    ผนวก 13 แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
    ผนวก 14 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
    ผนวก 15 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
    ผนวก 16 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
    ผนวก 17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
ส่วนที่ 5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
ส่วนที่ 6 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการ งบประมาณ 2561
template (มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย)
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย)
ส่วนที่ 1.rar
ส่วนที่ 2.rar
ส่วนที่ 3.rar
ส่วนที่ 4.rar
ส่วนที่ 5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9.pdf
ส่วนที่ 6.rar